SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM KLÍČ
O NÁS

 

V roce 2009 založila PhDr. Miroslava Měchurová, na podporu rodin s dětmi a rodin s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodinné popradenské a integrační centrum ve Vodičkově ulici, Praha 1.
K 1.9.2012 centrum změnilo svůj statut na soukromé školské poradenské zařízení, dle školského zákona, na Speciálně pedagogické centrum Klíč. Nejdříve se sídlem na stejné adrese a od 1.6.2013 je přestěhováno na Národní třídu 25, Praha 1.

Speciálně pedagogické centrum je zřízeno pro různé vady. Poskytuje služby zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra, hyperaktivitou. Spolupracuje se školami, s podobně zaměřenými organizacemi a odborníky, zejména ze sféry školství, zdravotnictví a sociální.
Zřizovatelka je členkou Asociace pracovníků SPCČR, Společnosti pro předškolní výchovu a Institutu Virginie Satirové (rodinná terapie).
Věnuje se též přednáškové činnosti a výuce pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Poskytuje konzultace z oblasti péče o rodiny s dětmi s handicapem i pracovníkům samosprávy a dalším.

Tým odborníků

PhDr. Miroslava Měchurová 

Ředitelka

Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu .
Pracovala jako učitelka a ředitelka závodní mateřské školy, a poté závodní celodenní mateřské školy.
Zabývala se adaptačními problémy dětí předškolního věku na prostředí mateřské školy a tato činnost ji přivedla ke speciální pedagogice a poradenství pro rodiny.
Absolvovala magisterské studium pro mateřské školy na PFUK.
Od roku 1995 vedla mateřskou školu jejíž součástí je speciálně pedagogické centrum (poradenské zařízení pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) v Praze.

Dále vystudovala speciální pedagogiku na PFUK a absolvovala doktorandské studium na Katedře primární a speciální pedagogiky na téma Retrospektiva a perspektiva integrace postižených dětí předškolního věku.

V oblasti dalšího vzdělávání v alternativním školství získala certifikát Montessori pedagogiky pro práci s dětmi metodou Montessori v ČR. Absolvovala akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik rodinné terapie a další kurzy z této oblasti. Vzhledem k řídící funkci se zúčastnila kurzů managementu a funkčního studia na PFUK.

Přednáší na Západočeské Univerzitě v Plzni ve studijních programech předškolní a speciální pedagogiky a na Střední soukromé škole MILLS v Čelakovicích. Pracuje v profesní organizaci předškolního vzdělávání.

Ve své praxi se také věnuje studentům PFUK, středních pedagogických škol, lékařské fakulty UK a dalších.

V poradenském centru se věnuje rané péči, rodinnému a individuálnímu poradenství, metodickému poradenství, vedení asistenta pedagoga v praxi supervizní činnosti, vedení odborných seminářů a vedení celého centra.

Mgr. Tereza Pánková

Speciální pedagog, logoped 

Vystudovala Speciální pedagogiku - diagnostiku a poradenství školního věku na UK Praha a speciální pedagogiku - obor logopedie/surdopedie na MU v Brně. 

Pracuje jako školní speciální pedagog, logopedický asistent, pracuje se dětmi s vývojovou dysfázií, ADHD, ADD a SPU. 

V SPC KLíč se zaměřuje na komplexní logopedickou diagnostiku a reedukaci. 

Mgr. Petra Chvojková 

Psycholog

Vystudovala psychologii na FF MU v Brně. Nyní si dodělává doktoranský studijní obor - psychologie na MU Brno. 

Má zkušenosti v psychoterapetické praxi, na lince důvěry a v krizové intervenci. Dlouhodobě spolupracuje na vzdělávacích akcích pro děti, na táborech, výletech a dalších pobytech. 

V SPC Klíč pracuje jako psycholožka, zaměřuje se na psychodiagnostiku - školní zralost, školní neúspešnost, intelektové nadání a na psychologické poradenství a terapii.

Mgr. Kateřina Schönová 

Psycholožka

schonova@klic-centrum.cz

Vystudovala obor psychologie na katedře psychologie FF v Olomouci. Začínala při studiu na střední škole jako asistentka s dětmi s poruchou autistického spektra. Dále působila a působí jako školní psycholog na ZŠ a na částečný úvazek v pedagogicko pychologické poradně.
V centru se věnuje diagnostice poruch a psychologickému poradenství. 

PhDr. Martin Staněk 

Pedagog

stanek.mar@email.cz

Studoval ČJ - OBN na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Univerzitu J. A. Komenského v Praze. Nyní si doplňuje kvalifikaci na UK Praha a Varšavské vysoké škole. Pracuje jako učitel na základní škole, pedagog v SPC Klíč, kde se věnuje dětem s poruchami učení - reedukace. 

Ve své činnosti se věnuje i dětem s logopedickými vadami, jako preventista řeči. Připravuje multimediálně-vzdělávací web pro děti www.vlavici.cz. Publikuje odborné články, připravuje metodické materiály, lektoruje na vzdělávacích kurzech pro pedagogy i veřejnost.

Mgr. Jindra Oltová 

Speciální pedagog

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a v ZŠ pro žáky se zbytky zraku. Jako učitelka ve vyrovnávací třídě a ve Speciální škole při FN Motol. Spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 5 při nápravách SPU. Nyní učí v ZŠ logopedické.
V SPC pracuje jako terapeut při nápravách SPU a obtíží v oblasti koncentrace pozornosti, zrakové a sluchové percepce a rozvoje řečia porozumění.