Logopedické vyšetření

Logopedie 

 KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti

Program je určen pro děti s ADHD, pomalejšími psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, poruchami učení apod.

o těžiště programu je v každodenní domácí práci pod vedením odborníka (setkání vždy jednou za 2 týdny) program trvá 15 týdnů. 

Komplexní logopedické vyšetření

      Posouzení celkové úrovně řečového projevu dítěte (vyšetření jednotlivých jazykových rovin - slovní zásoba, výslovnost jednotlivých hlásek, schopnost aplikovat gramatická pravidla, stavba vět, porozumění řeči apod.).

     Vyšetření obratnosti mluvidel, vyšetření jazykového citu, vyšetření zrakového a sluchového vnímání, laterality, jemné a hrubé motoriky.

Individuální logopedická terapie

Nabízíme sestavení plánů logopedické intervence, rozvoj a podpora potřebných řečových dovedností v závislosti na narušené komunikační schopnosti a náprava výslovnosti jednotlivých hlásek.

Mgr. Tereza Pánková 

Speciální pedagog, logoped 

e-mail: t.pankowa@seznam.cz